Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Saimaan Vesityö Oy
Laivamiehentie 2, 57510 Savonlinna
040 867 8799

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sampsa Pennanen
Laivamiehentie 2, 57510 Savonlinna
040 867 8799

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Saimaan Vesityö Oy:ssä toimii Sampsa Pennanen, Laivamiehentie 2, 57510 Savonlinna, 040 867 8799

Rekisterin nimi

Saimaanvesityo.fi verkkosivuston yhteystietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten saimaanvesityo.fi verkkosivustolla olevalla kaavakkeella. Rekisteriin kerätään tietoja henkilön suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta kaavakkeen yhteydessä olevalla suostumuksen anto valinnalla.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään henkilötietoja, joita ovat nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Saimaan Vesityö Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Saimaan Vesityö Oy:n kumppaneille. Saimaan Vesityö Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Saimaan vesityö Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Saimaan vesityö Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Saimaan vesityö Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Saimaan vesityö Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Saimaan Vesityö Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Saimaan Vesityö Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Saimaan Vesityö Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Saimaan Vesityö Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Saimaan Vesityö Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Saimaan Vesityö Oy noudattaa. Saimaan Vesityö Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Saimaan Vesityö Oy, Laivamiehentie 2, 57510 Savonlinna

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Saimaan Vesityö Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Saimaan Vesityö Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Saimaan Vesityö Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 6.6.2018.